Kognitiivinen psykoterapia on 

*Terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin.  

 *Psykoterapeuttisessa työskentelyssä pyritään omaksumaan uusi, aiempaa tarkoituksenmukaisempi tapa tarkastella itseä, ympäristöä sekä näiden välisiä suhteita.

*Asiakas ja terapeutti tapaavat yleensä kerran tai kahdesti viikossa terapiaistunto kestää tavallisesti 45-50 minuuttia kerrallaan.


Perusjatus

Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa.

Koinitiivisessa psykoterapiassa tunnistetaan vallitsevia ajattelutottumuksia, kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja etsitään terveempiä ajatuksia itsetuntoa ja elämänhalua syövien ajatusten tilalle.

Usein psykoterapiatyöskentely on hyvin käytännönläheistä: uusia suhtautumis- ja toimintatapoja kokeillaan jokapäiväisessä arkielämässä terapiaistuntojen välillä. Asiakas ja terapeutti lähtevät usein liikkeelle jostakin tietystä arkielämän konkreettisesta tilanteesta ja tarkastelevat siinä virinneitä tunteita ja ajatuksia.

Tutkiva yhteistyö

Terapian menetelmänä on tutkiva yhteistyö. Terapeutin tehtävänä on terapiakeskustelussa auttaa asiakasta kehittämään itsehavainnointia ja tukea asiakkaan itseilmaisun kehittymistä.

Kognitiivisessa terapiassa terapeutti ja asiakas tekevät tasavertaisina yhteistyötä. Terapeutilla ei ole mitään sellaista tietoa, jota hän ei jakaisi asiakkaansa kanssa.

Terapiassa on eri vaiheita: Alussa kartoitetaan, mitä asiakas toivoo terapiaprosessilta, mihin asioihin hän kokee tarvitsevansa eniten tukea. Yhteistyösuhde ja luottamus lujittuvat käyntien myötä, aluksi terapiassa eletään usein tunnusteluvaihetta. Myös terapian tavoitteet ja sisällöt tarkentuvat terapian kuluessa.