Tietosuojaseloste

Psykologi Sirpa Nyman Tmi

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (532/1999)10§ JA 24§

Laatimispäivä 2.1.2019

1.Rekisterinpitäjä Psykologi Sirpa Nyman Tmi Kaarlelankatu 18-20.B.18, 67100 Kokkola Puhelin: 044 530 4789 Sähköposti: sirpa.nyman@gmail.com

2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Sirpa Nyman Kaarlelankatu 18-20.B.18, 67100 Kokkola 044 530 4789,sirpa.nyman@gmail.com

3.Rekisterin nimi Psykologi Sirpa Nyman T:mi:n asiakasreisteri

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja käytetään psykoterapivastaanoton asiakassuhteiden hoitamiseksi. Niiden tehtävä on palvella asiakkaan neuvonnan ja hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Henkilötietojen kerääminen mahdollistaa niinikään yhteydenpidon asiakkaaseen, laskutuksen toteuttamisen, mahdollisten sopimusasiakirjojen laatimisen sekä Psykologi Sirpa Nyman Tmi:n toiminnan tilastoinnin ja seuraannan. Henkilötietojen käsittely perustuu Tietosuoja-asetuksen perusteeseen "oikeutettu etu", sillä rekisterin pitäjän ja rekisteröidyn välillä on asiakkuus. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

5.Rekisterin tietosisältö Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on merkittävä asiakirjoihin hoidon järjestämisen suunnittelun, toteuttamisen ja seuraannan turvaamiseksi tarvittavat tiedot. Henkilön yksilöintitietoina rekisteriin täytyy sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (289/2009) 10 §:n mukaan tallentaa nimi, sosiaaliturvatunnus, kotikunta ja yhteystiedot. Alaikäisen osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot. Psykologi Sirpa Nyman Tmi kerää asiakkaalta asiakakassuhteen kannalta vain välttämättömät tiedot, joita ovat henkilön yksilöintitiedot, kuten nimi, sosiaaliturvatunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä osoitetiedot ja mahdollisesti laskutettavan organisaation nimi.

6.Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot kerätään ensisijaisesti henkilöltä itseltään.Lisäksi tietoja sadaan eri viranomaisilta esimerkiksi lähetteiden kautta; näiden tietojen luovutukseen henkilö on antanut suostumuksensa tai perusteena voi olla lain säännös asiasta. Säännönmukaisia tietolähteitä ovat myös asiakkaan tapaamisista kertyvä materiaali, kuten psykoterapiapiakäyntien dokumentointi, terapia-palautteet, psykologisiin tutkimuksiin liittyvät pöytäkirjat ja lausunnot.

7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset Asiakastiedot ovat salassapidettäviä. Asiakassuhteen myötä syntyviä tietoja/asiakirjoja luovutetaan vain henkilölle itselleen ja palvelun tilaajalle/ostajalle (joilla on siihen asiakkaan kirjallinen lupa tai lainsäädännön mukainen lupa/velvoite)

Verkossa tehtävien psykologisten testien toteuttamiseen käytetään Hogrefe Test System (HTS) ohjelmaa, mihin asiakkaasta ilmoitetaan nimi sekä syntymäaika. Hogrefe Test Systems ohjelman tietojen säilytyskäytännöt noudattavat Euroopan tietosuojadirektiiviä (95/46/EC),Saksan tieosuojalain (BGSG) ohjaamana.

Psykologi Sirpa Nyman Tmi toteuttaa asiakkaiden laskuttamisen Isolta Arkhimedes laskutusohjelmalla, joka on läpäissyt Suomen Ohjelmisto-yrittäjien korkeimman tason tietoturva-auditoinnin.

8.Tietojen siirto EY:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto Rekisterin tiedot ovat potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 13§:n mukaan salassa pidettäviä ja henkilötietolain (1999/523) 32§:n mukaan suojattavia. Manuaaliset aineistot säilytetään Psykologi Sirpa Nyman Tmi:n tiloissa lukitussa, paloturvallisessa arkisto-kaapissa ja niitä voivat käyttää ainoastaan vastaanotolla asiakassuhtee-seen osallistuvat henkilöt, jioita sitoo salassapitovelvollisuus

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot ATK:lla käsiteltävät rekisterit noudattavat samoja salassapitovelvoli-suuksia kuin manuaalinen aineisto. Henkilötietoja koskevat sähköiset asiakirjat ovat talletettuna salasanalla suojatulla, ulkoisella kovalevylle. Atk:lla käsiteltävät tiedostot säilytetään lukitussa tilassa. Psykologi Sirpa Nyman Tmi ei tallenna ATK:lla käsiteltäviä tiedostoja ulkoisille palveli-mille eikä siirrä tietoja Kanta.fi :hin.

10. Tarkistusoikeus Asiakkaalla on Henkilötietolain (523/99) 26-28§:n sekä tietosuoja-asetuksen mukaisen oikeuden nojalla tarkastusoikeus, sekä oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista. Tiedot antaa terveydenhuollon ammattihenkilö, joka kirjaa tarkastusoikeuden käyttämisen. Tiedot luovutetaan asiakkaalle kirjallisena.

Jos rekisterinpitäjällä on perusteltu syy epäillä pyynnön tehneen henkilön henkilöllisyyttä, rekisterinpitäjä voi pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä suorittamasta rekisteröidyn pyytämää toimea, mikäli rekisteröidyn pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton . Tällöin rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteetomuus tai kohtuuttomuus.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista Henkilötietolain 29§:n sekä tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietorekisteriin kuuluvien tietojen oikaisua.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Henkilötietolaissa säädetyt sekä henkilötieto-asetuksen mukaiset oikeudet.

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 2.11.2020